Wyłożenie sprawozdania likwidacyjnego Dolnośląskiej Agencji Handlowej Pro Natura sp. z o.o. w likwidacji

Likwidator Dolnośląskiej Agencji Handlowej Pro Natura sp. z o.o. w likwidacji NIP: 8992480325, REGON: 932908991 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153354 (dalej: „Spółka”), ustanowiony w postępowaniu likwidacyjnym, na mocy postanowienia Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 czerwca 2017 r., z uwagi na wykonanie czynności likwidacyjnych wskazanych w art. 282 w związku z art. 288 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym ogłasza, że w dniu 6 maja 2021 r. w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu tj. przy ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław, zostało wyłożone sprawozdanie likwidacyjne Spółki, wobec czego każdy zainteresowany mający interes prawny ma prawo wglądu do przedmiotowego sprawozdania. Sprawozdanie będzie wyłożone przez okres kolejnych dwóch tygodni tj. do dnia 20 maja 2021 r.

 Z uwagi na obecnie obowiązujące restrykcje związane z panującym wirusem SARS- COV2 likwidator zobowiązuje każdego, kto wyraża chęć woli wglądu do przedmiotowego sprawozdania do wcześniejszego kontaktu telefonicznego (516 – 064 – 736) lub mailowego (kancelaria@hpkm.pl), celem umówienia konkretnej daty i godziny przeglądania sprawozdania likwidacyjnego Spółki.

Pozostałe wpisy

Wizja lokalna – ul. Malinowa 2, Suchy Dwór

Uprzejmie informujemy, że w związku z konkursem ofert ogłoszonym w dniu 6 maja 2021 r. oraz zainteresowaniem przedmiotową nieruchomością znajdującą się w Suchym Dworze…
Wyłożenie sprawozdania likwidacyjnego Dolnośląskiej Agencji Handlowej Pro Natura sp. z o.o. w likwidacji Likwidator Dolnośląskiej Agencji Handlowej Pro Natura sp. z o.o. w likwidacji NIP: 8992480325, REGON: 932908991 wpisanej…
header_3

Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną strony internetowej HPKM Legal Group

Obsługa prawna
podmiotów gospodarczych

Bieżąca obsługa prawna to nie tylko kompleksowe wsparcie w codziennych problemach prawnych, przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń organów spółek prawa handlowego czy nadzorowanie i opiniowanie kluczowych procesów decyzyjnych związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. To również opracowywanie wzorów wykorzystywanych umów, regulaminów i wszelkiej innej dokumentacji, która jest lub będzie niezbędna do sprawnego codziennego funkcjonowania organizacji.

Przejmując na siebie szereg obowiązków tworzymy środowisko umożliwiające naszym klientów poświęcenie całości swojej uwagi na rozwoju ich działalności – wszystko z przy zachowaniu najwyższych standardów świadczenia pomocy prawnej w ramach praktyki zawodowej radców prawnych.

Upadłość
i restrukturyzacja

Jeśli istnieje zagrożenie utraty płynności finansowej rozwiązaniem będzie podjęcie stosownych kroków sanacyjnych, aby zapobiec upadłości. Natomiast, gdy na działania restrukturyzacyjne jest za późno zabezpieczamy przeprowadzenie upadłości.

W ramach praktyki doradców restrukturyzacyjnych oferujemy:

  • analizę niewypłacalności podmiotów
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości i pomoc w oddłużeniu osób fizycznych w ramach tzw. upadłości konsumenckiej
  • sporządzenie wniosku o zatwierdzenie układu oraz wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego dla przedsiębiorstw
  • wsparcie dłużników od momentu złożenia wniosku inicjującego postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, aż do ich zakończenia
  • pomoc w restrukturyzacji pozasądowej – przygotowywaniami propozycji układowych oraz negocjacje z wierzycielami
  • pełnienie wszystkich funkcji sądowych przewidzianych przepisami prawa dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w tym syndyka, nadzorcy, nadzorcy układu czy zarządcy w postępowaniach sądowych

Likwidacje i kuratele

Doświadczenie zdobyte podczas wykonywania funkcji przypisanych do licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pozwala na kompleksowe i sprawne prowadzenie postępowań likwidacyjnych spółek prawa handlowego.

W ramach świadczonych usług specjalizujemy się występowaniu w roli kuratorów, likwidatorów oraz zarządców przymusowych. Pomagamy uporządkować i zakończyć wszelkie sprawy podmiotów gospodarczych, a jeżeli zachodzi taka potrzeba – również doprowadzić do ich likwidacji.

Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, wniosków oraz sprawozdań, ale również w czynnościach faktycznych zmierzających do przywrócenia klientom możliwości dalszego funkcjonowania lub zakończenia ich bieżącej działalności.

Postępowania sądowe

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego na terenie całego kraju przed sądami powszechnymi (zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych), sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym we wszystkich instancjach spraw.

Reprezentujemy Klientów również przed organami administracji publicznej (w tym w sprawach podatkowych na każdym ich stadium), organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi.

Rozwój i procesy
inwestycyjne Start-upów

Pracownicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w kompleksowym wsparciu prawnym tzw. Start-up’ów. W pierwszej kolejności pomagamy wybrać optymalną formę prawną prowadzenia działalności, ściągając z założycieli ciężar dochowania wszelkich związanych z tym formalności. Oferujemy również przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia odpowiedzialnej i profesjonalnej działalności, w tym niezbędnych umów, regulaminów, polityk czy ogólnych warunków świadczenie usług.

To co nas wyróżnia to wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu Start-up’ów raz ich właścicieli przez procesy inwestycyjne – nie zależnie od etapu oraz rundy inwestycji. Pomagamy w analizie i negocjowaniu warunków umów inwestycyjnych, aktów założycielskich spółek oraz indywidualnych kontraktów dla założycieli.

Wsparcie prawne
cudzoziemców

HPKM Legal Group specjalizuje się w udzielaniu specjalistycznego wsparcia prawnego dla cudzoziemców – w szczególności dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Posiadamy doświadczenie m.in. w legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców (m.in. karty pobytu), uzyskiwaniu testów rynku pracy, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi czy zawierania małżeństw z obywatelami Polski. W częstej obecnie sytuacji przewlekłości toczących się postępowań oferujemy sporządzenia ponagleń oraz skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.