KONKURS OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – WYSOKA, UL. LIPOWA

Syndyk masy upadłości niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na łączną sprzedaż z wolnej ręki lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej komórki lokatorskiej, o łącznej powierzchni 45,78 m², położonego w Wysokiej przy ul. Lipowej 13/5, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze: WR1K/00247571/6 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu oraz udziału wynoszącego 228/10000 w lokalu niemieszkalnym, stanowiącym garaż wielostanowiskowy, znajdujący się na 1 – kondygnacji budynku wielorodzinnego, położonego w Wysokiej przy ul. Lipowej 5 – 13, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą pod numerem: WR1K/00244221/7. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Ofert jest złożenie łącznej oferty kupna lokalu mieszkalnego oraz udziału w lokalu niemieszkalnym (garażu), oferta musi bezwzględnie spełniać warunki Regulaminu. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Biura Syndyka HPKM Legal Group (ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53 – 659 Wrocław), w godzinach pracy Kancelarii, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8:30 do godz. 16:30 lub doręczyć je drogą pocztową na adres siedziby Biura Syndyka, w terminie 21 dni liczonych od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Biura Syndyka, tj. od dnia 17 marca 2022 r.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,), cena wywoławcza udziału w lokalu niemieszkalnym (garaż) wynosi 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100,) łączna cena wywoławcza wynosi 374.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złote 00/100), która określona została w datowanych na dzień 14 sierpnia 2021 r. operatach szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Kurowskiego. 

Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie Ofert na sprzedaż z wolnej ręki jest wpłata przez Oferenta wadium w wysokości 37.400,00 zł (słownie trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100). Szczegóły dotyczące składania ofert jak również Regulamin pozostają do wglądu w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej: www.hpkm.pl. Wszelkich informacji w zakresie przedmiotu i trybu Konkursu Ofert udziela syndyk Piotr Hanaj bądź osoba upoważniona przez syndyka telefonicznie: +48 604 687 774 lub mailowo: kancelaria@hpkm.pl.   

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej, nieopisanej kopercie, a koperta powinna być umieszczona w drugiej kopercie, zawierającej czytelny napis w formie wydruku komputerowego: „VIII GUp 46/20 – Oferta Lokalu i Garażu ”.  Wewnętrzna koperta powinna być zaklejona w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią bez jej otwarcia oraz w sposób wyłączający możliwość jej otwarcia i zamknięcia bez pozostawienia śladów po otwarciu. 

W Konkursie Ofert mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w Konkursie Ofert po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Jeżeli Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w Konkursie Ofert oraz nabycia Przedmiotu Konkursu Ofert. Syndyk masy upadłości zastrzega, że zgodnie z treścią Regulaminu wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.hpkm.pl

Obsługa prawna
podmiotów gospodarczych

Bieżąca obsługa prawna to nie tylko kompleksowe wsparcie w codziennych problemach prawnych, przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń organów spółek prawa handlowego czy nadzorowanie i opiniowanie kluczowych procesów decyzyjnych związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. To również opracowywanie wzorów wykorzystywanych umów, regulaminów i wszelkiej innej dokumentacji, która jest lub będzie niezbędna do sprawnego codziennego funkcjonowania organizacji.

Przejmując na siebie szereg obowiązków tworzymy środowisko umożliwiające naszym klientów poświęcenie całości swojej uwagi na rozwoju ich działalności – wszystko z przy zachowaniu najwyższych standardów świadczenia pomocy prawnej w ramach praktyki zawodowej radców prawnych.

Upadłość
i restrukturyzacja

Jeśli istnieje zagrożenie utraty płynności finansowej rozwiązaniem będzie podjęcie stosownych kroków sanacyjnych, aby zapobiec upadłości. Natomiast, gdy na działania restrukturyzacyjne jest za późno zabezpieczamy przeprowadzenie upadłości.

W ramach praktyki doradców restrukturyzacyjnych oferujemy:

  • analizę niewypłacalności podmiotów
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości i pomoc w oddłużeniu osób fizycznych w ramach tzw. upadłości konsumenckiej
  • sporządzenie wniosku o zatwierdzenie układu oraz wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego dla przedsiębiorstw
  • wsparcie dłużników od momentu złożenia wniosku inicjującego postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, aż do ich zakończenia
  • pomoc w restrukturyzacji pozasądowej – przygotowywaniami propozycji układowych oraz negocjacje z wierzycielami
  • pełnienie wszystkich funkcji sądowych przewidzianych przepisami prawa dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w tym syndyka, nadzorcy, nadzorcy układu czy zarządcy w postępowaniach sądowych

Likwidacje i kuratele

Doświadczenie zdobyte podczas wykonywania funkcji przypisanych do licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pozwala na kompleksowe i sprawne prowadzenie postępowań likwidacyjnych spółek prawa handlowego.

W ramach świadczonych usług specjalizujemy się występowaniu w roli kuratorów, likwidatorów oraz zarządców przymusowych. Pomagamy uporządkować i zakończyć wszelkie sprawy podmiotów gospodarczych, a jeżeli zachodzi taka potrzeba – również doprowadzić do ich likwidacji.

Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, wniosków oraz sprawozdań, ale również w czynnościach faktycznych zmierzających do przywrócenia klientom możliwości dalszego funkcjonowania lub zakończenia ich bieżącej działalności.

Postępowania sądowe

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego na terenie całego kraju przed sądami powszechnymi (zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych), sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym we wszystkich instancjach spraw.

Reprezentujemy Klientów również przed organami administracji publicznej (w tym w sprawach podatkowych na każdym ich stadium), organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi.

Rozwój i procesy
inwestycyjne Start-upów

Pracownicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w kompleksowym wsparciu prawnym tzw. Start-up’ów. W pierwszej kolejności pomagamy wybrać optymalną formę prawną prowadzenia działalności, ściągając z założycieli ciężar dochowania wszelkich związanych z tym formalności. Oferujemy również przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia odpowiedzialnej i profesjonalnej działalności, w tym niezbędnych umów, regulaminów, polityk czy ogólnych warunków świadczenie usług.

To co nas wyróżnia to wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu Start-up’ów raz ich właścicieli przez procesy inwestycyjne – nie zależnie od etapu oraz rundy inwestycji. Pomagamy w analizie i negocjowaniu warunków umów inwestycyjnych, aktów założycielskich spółek oraz indywidualnych kontraktów dla założycieli.

Wsparcie prawne
cudzoziemców

HPKM Legal Group specjalizuje się w udzielaniu specjalistycznego wsparcia prawnego dla cudzoziemców – w szczególności dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Posiadamy doświadczenie m.in. w legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców (m.in. karty pobytu), uzyskiwaniu testów rynku pracy, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi czy zawierania małżeństw z obywatelami Polski. W częstej obecnie sytuacji przewlekłości toczących się postępowań oferujemy sporządzenia ponagleń oraz skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.