KONKURS OFERT NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WE WROCŁAWIU PRZY UL. MAŚLICKIEJ 166 B,C

Piotr Hanaj działając jako syndyk masy upadłości ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki budynku wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, zlokalizowanego przy ul. Maślickiej 166 b – 166 c we Wrocławiu, nieruchomość oznaczona jako działka nr 61/9, obręb 0035-Maślice, AM-12, o powierzchni 0,2209 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00193000/9, wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Simbud sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 280/19). Przedmiotowy budynek wielorodzinny składa się z 40 lokali o powierzchni od 28,34 do 120,40 m2 usytuowanych na 4 kondygnacjach nadziemnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM) wynoszącej 2.575,96 m2 oraz 44 miejsc postojowych usytuowanych na 1 kondygnacji podziemnej.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Ofert na sprzedaż z wolnej ręki jest złożenie oferty na udział w nieruchomości, oferta musi bezwzględnie spełniać warunki Regulaminu. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Biura Syndyka HPKM Legal Group (ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53 – 659 Wrocław), w godzinach pracy Kancelarii, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8:30 do godz. 16:30 lub doręczyć je drogą pocztową na adres siedziby Biura Syndyka, w terminie 45 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Biura Syndyka, tj. od dnia 22 marca 2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w oparciu o wartość rynkową oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 18.240.740,74 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści złotych 74/100) netto, podwyższone o wartość podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT tj. 19.700.000,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100).

Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie Ofert na sprzedaż z wolnej ręki jest wpłata przez Oferenta wadium w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej, nieopisanej kopercie, a koperta powinna być umieszczona w drugiej kopercie, zawierającej czytelny napis w formie wydruku komputerowego: „VIII GUp 280/19 – Oferta nabycia Nieruchomości”. Wewnętrzna koperta powinna być zaklejona w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią bez jej otwarcia oraz w sposób wyłączający możliwość jej otwarcia i zamknięcia bez pozostawienia śladów po otwarciu. 

Szczegóły dotyczące składania ofert jak również Regulamin pozostają do wglądu w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej: www.hpkm.pl, a ponadto Regulamin może być udostępniony drogą elektroniczną, na prośbę Oferenta. Wszelkich informacji w zakresie przedmiotu i trybu Konkursu Ofert udziela syndyk Piotr Hanaj bądź osoba upoważniona przez syndyka telefonicznie: +48 604 687 774 lub mailowo: hanaj@hpkm.pl

Obsługa prawna
podmiotów gospodarczych

Bieżąca obsługa prawna to nie tylko kompleksowe wsparcie w codziennych problemach prawnych, przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń organów spółek prawa handlowego czy nadzorowanie i opiniowanie kluczowych procesów decyzyjnych związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. To również opracowywanie wzorów wykorzystywanych umów, regulaminów i wszelkiej innej dokumentacji, która jest lub będzie niezbędna do sprawnego codziennego funkcjonowania organizacji.

Przejmując na siebie szereg obowiązków tworzymy środowisko umożliwiające naszym klientów poświęcenie całości swojej uwagi na rozwoju ich działalności – wszystko z przy zachowaniu najwyższych standardów świadczenia pomocy prawnej w ramach praktyki zawodowej radców prawnych.

Upadłość
i restrukturyzacja

Jeśli istnieje zagrożenie utraty płynności finansowej rozwiązaniem będzie podjęcie stosownych kroków sanacyjnych, aby zapobiec upadłości. Natomiast, gdy na działania restrukturyzacyjne jest za późno zabezpieczamy przeprowadzenie upadłości.

W ramach praktyki doradców restrukturyzacyjnych oferujemy:

  • analizę niewypłacalności podmiotów
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości i pomoc w oddłużeniu osób fizycznych w ramach tzw. upadłości konsumenckiej
  • sporządzenie wniosku o zatwierdzenie układu oraz wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego dla przedsiębiorstw
  • wsparcie dłużników od momentu złożenia wniosku inicjującego postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, aż do ich zakończenia
  • pomoc w restrukturyzacji pozasądowej – przygotowywaniami propozycji układowych oraz negocjacje z wierzycielami
  • pełnienie wszystkich funkcji sądowych przewidzianych przepisami prawa dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w tym syndyka, nadzorcy, nadzorcy układu czy zarządcy w postępowaniach sądowych

Likwidacje i kuratele

Doświadczenie zdobyte podczas wykonywania funkcji przypisanych do licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pozwala na kompleksowe i sprawne prowadzenie postępowań likwidacyjnych spółek prawa handlowego.

W ramach świadczonych usług specjalizujemy się występowaniu w roli kuratorów, likwidatorów oraz zarządców przymusowych. Pomagamy uporządkować i zakończyć wszelkie sprawy podmiotów gospodarczych, a jeżeli zachodzi taka potrzeba – również doprowadzić do ich likwidacji.

Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, wniosków oraz sprawozdań, ale również w czynnościach faktycznych zmierzających do przywrócenia klientom możliwości dalszego funkcjonowania lub zakończenia ich bieżącej działalności.

Postępowania sądowe

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego na terenie całego kraju przed sądami powszechnymi (zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych), sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym we wszystkich instancjach spraw.

Reprezentujemy Klientów również przed organami administracji publicznej (w tym w sprawach podatkowych na każdym ich stadium), organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi.

Rozwój i procesy
inwestycyjne Start-upów

Pracownicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w kompleksowym wsparciu prawnym tzw. Start-up’ów. W pierwszej kolejności pomagamy wybrać optymalną formę prawną prowadzenia działalności, ściągając z założycieli ciężar dochowania wszelkich związanych z tym formalności. Oferujemy również przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia odpowiedzialnej i profesjonalnej działalności, w tym niezbędnych umów, regulaminów, polityk czy ogólnych warunków świadczenie usług.

To co nas wyróżnia to wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu Start-up’ów raz ich właścicieli przez procesy inwestycyjne – nie zależnie od etapu oraz rundy inwestycji. Pomagamy w analizie i negocjowaniu warunków umów inwestycyjnych, aktów założycielskich spółek oraz indywidualnych kontraktów dla założycieli.

Wsparcie prawne
cudzoziemców

HPKM Legal Group specjalizuje się w udzielaniu specjalistycznego wsparcia prawnego dla cudzoziemców – w szczególności dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Posiadamy doświadczenie m.in. w legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców (m.in. karty pobytu), uzyskiwaniu testów rynku pracy, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi czy zawierania małżeństw z obywatelami Polski. W częstej obecnie sytuacji przewlekłości toczących się postępowań oferujemy sporządzenia ponagleń oraz skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.